Supervisie overeenkomst

Gegevens van de supervisor

Naam : Ytje van Pelt
Adres : Friesestraatweg 213, 9743 AD Groningen
Plaats : Groningen
Mobiel : 06-40878301
E-mail : ytjevanpelt@studiumnexus.nl
Supervisor : EMDR Supervisor Kind en Jeugd en volwassenen/ Supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
Registraties :
NtVP: Psychotraumatherapeut (1001730)
VGCt: Cognitief gedragstherapeut VGCt (204484)
VEN: EMDR Practitioner en EMDR Supervisor (30838)
NVO: Orthopedagoog Generalist (G1233) (7322)
NIP: supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP- 00220237)
SKJ: (120000321)

Soort supervisie

GZ K&J registratie
EMDR supervisie na de basistraining voor K&J
EMDR supervisie na de basistraining voor volwassenen
EMDR supervisie voor behalen EMDR Europe Practitioner voor K&J
EMDR supervisie voor behalen EMDR Europe Practitioner voor volwassen
EMDR supervisie voor behalen EMDR Europe Practitioner voor K&J en volwassenen

Anders, namelijk

Verwachtingen ten aanzien van de supervisant

 • De supervisant houdt zich aan de beroepscode.
 • De supervisant levert materiaal aan t.b.v. de supervisiezitting.
 • De supervisant draagt de verantwoordelijkheid voor het ingebrachte (beeld)materiaal en voor de toestemming van de cliënt deze voor de supervisie te gebruiken.
 • De supervisant heeft een actieve houding en draagt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.
 • De supervisant brengt supervisiemateriaal in bij EMDR supervisie.
 • De supervisant zorgt voor supervisiemateriaal door middel van video-opnamen.
 • De supervisant brengt video-opnames/ casuïstiek in en bereidt vragen voor.
 • De supervisant zorgt zelf voor een laptop/ Ipad of ander materiaal om de opnames op af te spelen.

Het bespreken van behandelingen, geboden en uitgevoerd door de supervisant in de supervisie, betekent niet dat de supervisor mede verantwoordelijk is voor de uitvoering van de behandeling. De supervisant blijft zelf verantwoordelijk voor de door hem of haar geboden zorg.

Verwachtingen ten aanzien van de supervisor

 • De supervisor is gehouden tot het in acht nemen van de beroepscodes die van toepassing is voor zijn/haar beroepsgroep en van de supervisant. De supervisant ontleent hieraan in het bijzonder het recht op vertrouwelijkheid van informatie en klachtrecht.
 • De supervisor draagt verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met het door de supervisant beschikbaar gestelde (beeld)materiaal.
 • De supervisor heeft een actieve houding in het steunen van de supervisant en het stimuleren van zijn/haar leerproces.
 • De supervisor bespreekt eventuele stagnaties in het leerproces van de supervisant.

Vergoeding

Het honorarium bedraagt €90,–per uur voor een individuele supervisie. Het groepstarief is 160,– per uur voor maximaal 3 personen; voor iedere supervisant wordt dan één uur supervisie gerekend. Studium Nexus is een CRKBO Geregistreerde Instelling. Dat betekent dat er sprake is van een BTW vrijstelling.

De supervisant heeft na aangaan van het contract 14 dagen bedenktijd, waarin het contract nog kan komen te vervallen. 

De supervisant ontvangt binnen 2 weken na de supervisie per e-mail een rekening. De supervisant draagt zorg voor de betaling van de rekening binnen 14 dagen.

Betaling geschiedt door overboeking naar IBAN NL75RABO0317198599.

Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Werkwijze EMDR supervisie

EMDR supervisie is een vorm van competentie gestuurd onderwijs. Het supervisiebeoordelingsformulier vormt de basis van de supervisie. Het is te downloaden op de website van de Vereniging EMDR Nederland. Het formulier omvat omschreven deelcompetenties die moeten worden aangetoond. Het is de bedoeling dat het supervisie beoordelingsformulier hulp biedt bij het geven van feedback, het vaststellen welke deelcompetenties van het protocol de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt met behulp van meerdere video-opnamen van de eigen patiënten. Bereid de supervisie goed voor (opnames vooraf bekijken en aantekenen waar staat wat je wil laten zien). Zo gaat er weinig tijd verloren met het zoeken naar items tijdens de supervisie. Je mag meerdere cases gebruiken om verschillende vaardigheden te laten zien. Natuurlijk kan er ook tijd ingeruimd worden voor ‘gewone’ supervisievragen, zoals wat te doen als het proces stagneert of wat te doen bij specifieke problematiek. Een afgetekend supervisie formulier is noodzakelijk om deel te mogen nemen aan de vervolgtraining of om zich te kunnen registreren tot EMDR Europe practitioner.

Totale duur van de supervisie

Gezien de aard van het supervisie model dat wordt gehanteerd (competentie gestuurd) is het niet van te voren duidelijk hoeveel supervisie afspraken er in totaal nodig zijn om aan de voorwaarde voor een afgetekend supervisie beoordelingsformulier te voldoen. Gemiddeld zijn er 3 tot 5 supervisie sessies nodig om naar de vervolgtraining te mogen. In het kader van het supervisietraject tot EMDR Europe Practitioner zijn doorgaans tussen de 8 en 12 supervisie sessies nodig. Deze supervisieovereenkomt kent om bovengenoemde redenen geen einddatum.

Het is mogelijk om een reeks afspraken vooruit te plannen. Mocht je eerder voldoen  aan de eindcriteria, komen de daarna geplande supervisie afspraken uiteraard te vervallen. Iedere afspraak is verder 24 uur van te voren kosteloos te annuleren.

Werkwijze supervisie gz opleiding K&J

De volgende eisen worden gesteld aan supervisie:

 • Supervisie dient wekelijks (bij parttimers met aangepaste frequentie) op een afgesproken tijd plaats te vinden.
 • Supervisie dient betrekking te hebben op methodisch en procesmatig verloop van diagnostiek, interventies, indicatiestelling en overige taken.
 • Supervisie dient betrekking te hebben op (reflectie over) de eigen attitude in relatie met cliënten en in andere beroepsmatige contacten.
 • Supervisie moet door minstens twee supervisoren gegeven worden, waarbij minimaal 30 van de 90 verplichte supervisie uren bij een tweede supervisor worden gevolgd.

De volgende eisen worden gesteld aan de verdeling van de totaal 90 verplichte supervisie– uren:

 • diagnostiek (36 uur)
 • indicatiestelling (9 uur)
 • interventies (36 uur)
 • overige taken (9 uur)

Totale duur van de supervisie

Er wordt in principe uitgegaan van individuele supervisie. Bij supervisie in tweetallen telt 60% van de supervisie als ‘individuele supervisietijd’, bij drietallen geldt 40% van de supervisietijd. De duur van het supervisietraject is afhankelijk van de verdeling van de supervisant van de benodigde supervisie uren onder verschillende supervisoren. Derhalve kent de supervisie overeenkomst geen einddatum.

Werkwijze supervisie zonder verbonden te zijn aan een opleidingstraject

De supervisie inhoud zal afgestemd worden op de vraag van de supervisant en zal samen met de supervisant omgezet worden in een specifiek supervisietraject.

Totale duur van de supervisie

Derhalve kent de supervisie overeenkomst geen einddatum.

Locatie

De supervisie vindt plaats bij Studium Nexus, tenzij voorafgaand aan het supervisietraject anders is afgesproken.

Evaluatie

Tijdens de laatst geplande supervisie afspraak vindt een mondelinge evaluatie plaats van de supervisie. Deze zal onder meer gaan over de geboden supervisie, de mogelijkheden om vragen/ klachten te bespreken (zowel mondeling als schriftelijk) en de faciliteiten die geboden worden. Eventuele consequente zaken zal ik binnen 4 a 6 weken doorvoeren. 

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten, laat het mij dan liefst zo snel mogelijk weten. Ik zal mij inspannen om samen met jou tot een oplossing te komen. Je kunt ook een e-mail sturen. Ik zal dan zo spoedig mogelijk antwoorden (mondeling en schriftelijk), uiterlijk binnen 5 werkdagen (uitgezonderd de vakantieperiodes).

Vind je dit te moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat, dan kun je je ook richten tot de onderstaande klachtencommissie. Het klachtrecht is van toepassing.

Ik val betreffende algemene zaken aangaande mijn persoon (bijvoorbeeld mijn handelen/ vertrouwelijkheid en privacy) en beroepsmatig handelen onder de klachtenregeling van de NVO. Je kunt je klacht aan hen uitsluitend schriftelijk indienen. Ten behoeve van de handhaving van de beroepscode kent de NVO een College van Toezicht en een College van Beroep. De samenstelling en werkwijze van de beide Colleges zijn geregeld in het door het bestuur van de NVO vastgestelde en bij de beroepscode horende Reglement voor het College van Toezicht en het College van Beroep van de NVO zoals beschreven op de website van de NVO.

Het adres is:

nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
St. Jacobsstraat 331
3511 BP Utrecht
t (030) 232 24 07
f (030) 236 97 49
secretariaat@nvo.nl
www.nvo.nl

Je wordt door de klachtencommissie verder op de hoogte gesteld over de verdere procedure na indienen van je klacht. Ook over de daarin gehanteerde reactietermijn. Mijn eigen streven is om dit zoveel mogelijk binnen 2 tot 4 weken te doen. Ik zal het advies van deze klachtencommissie als bindend beschouwen en derhalve opvolgen. Eventuele consequente zaken zal ik binnen 4 tot 6 weken doorvoeren.

Als je klacht niet zozeer om mijn persoonlijk handelen gaat maar onderwijsinhoudelijke zaken betreft, dan verwijs ik je naar (het klachtenreglement van) de Vereniging EMDR Nederland op de website.

Indien je klacht onderwijsinhoudelijke zaken betreft aangaande de supervisie van het gz opleidingstraject, dan is het supervisorenregelement Kinder- en jeugdpsycholoog NIP van toepassing Je kunt je klacht schriftelijk toesturen naar onderstaand adres. Verdere informatie aangaande de klachtregeling staat beschreven op website van de NIP. Je wordt door de klachtencommissie verder op de hoogte gesteld over de verdere procedure na indienen van je klacht. Ook over de daarin gehanteerde reactietermijn. Mijn eigen streven is om dit zoveel mogelijk binnen 2 tot 4 weken te doen. Ik zal het advies van deze klachtencommissie als bindend beschouwen en derhalve opvolgen. Eventuele consequente zaken zal ik binnen 4 tot 6 weken doorvoeren.

College van Toezicht/NIP
Postbus 2085
3500 GB Utrecht